Herman de aartsdiaken -Herman the Archdeacon

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

St Edmund vermoordt Sweyn Forkbeard
St. Edmund, die een geldzak vasthoudt die hij beweert aan Sweyn Gaffelbaard aan te bieden, doodt hem vervolgens met zijn lans als straf voor zijn onderdrukkende belasting van het Engelse volk, een illustratie in Goscelin 's versie van de Wonderen van St. Edmund

Herman de aartsdiaken (ook Hermann de aartsdiaken en Hermann van Bury, geboren vóór 1040, stierf eind 1090) was een lid van het huishouden van Herfast, bisschop van East Anglia, in de jaren 1070 en 1080, en toen een monnik van Bury St Edmunds Abbey in Suffolk voor de rest van zijn leven.

Herman is waarschijnlijk geboren in Duitsland . Rond 1070 trad hij toe tot het huishouden van Herfast, en volgens een latere bron werd hij aartsdiaken van de bisschop, wat in die tijd een belangrijke secretariële functie was. Hij assisteerde Herfast in zijn mislukte campagne om zijn bisdom naar Bury St. Edmunds Abbey te verplaatsen, tegen de oppositie van de abt in, en hielp een tijdelijke verzoening tussen de twee mannen tot stand te brengen. Hij bleef bij de bisschop tot zijn dood in 1084, maar kreeg later spijt van zijn steun aan zijn campagne om het bisdom te verhuizen en verhuisde zelf naar de abdij tegen 1092.

Herman was een kleurrijk personage en een theatrale prediker, maar hij is vooral bekend als een bekwaam geleerde die de Wonderen van St. Edmund schreef, een hagiografische beschrijving van wonderen waarvan wordt aangenomen dat ze zijn verricht door Edmund, koning van East Anglia na zijn dood aan de hand van een Deens Vikingleger in 869. Hermans verslag bestreek ook de geschiedenis van de gelijknamige abdij. Na zijn dood werden twee herziene versies van zijn Miracles geschreven, een verkort anoniem werk waarin de historische informatie werd weggelaten, en een andere door Goscelin, die vijandig stond tegenover Herman.

Leven

Herman wordt door historicus Tom License omschreven als een "kleurrijke figuur". Zijn afkomst is onbekend, maar het is zeer waarschijnlijk dat hij Duits was . Overeenkomsten tussen zijn werken en die van Sigebert van Gembloux en een eerdere schrijver, Alpert van Metz, die beiden in de abdij van St. Vincent [ fr ] in Metz waren, suggereren dat hij daar monnik was voor een periode tussen 1050 en 1070 Mogelijk was hij een leerling van de school van Sigebert voordat hij naar East Anglia emigreerde. Herman is waarschijnlijk vóór 1040 geboren, aangezien hij tussen ongeveer 1070 en 1084 een belangrijke secretariële functie bekleedde in het huishouden van Herfast, bisschop van East Anglia, en Herman zou te jong zijn geweest voor de functie als hij later was geboren. Volgens de veertiende-eeuwse archivaris en prior van de Bury St Edmunds Abbey, Henry de Kirkestede, was Herman de aartsdiaken van Herfast , een post die direct na de verovering administratief was.

Kort na zijn benoeming tot bisschop in 1070, kwam Herfast in conflict met Boudewijn, abt van de abdij van Bury St. Edmunds, over zijn poging, met Hermans secretariële hulp, om zijn bisdom naar de abdij te verplaatsen. De zetel van Herfast bevond zich in North Elmham toen hij werd benoemd en in 1072 verhuisde hij naar Thetford, maar beide ministers hadden een inkomen dat schromelijk ontoereikend was voor het landgoed van een bisschop en Bury zou een veel betere uitvalsbasis hebben geboden. Lanfranc, de aartsbisschop van Canterbury, stuurde een boze brief naar Herfast, waarin hij eiste dat hij het geschil voorlegde aan het aartsbisschoppelijk hof van Lanfranc en besloot door te eisen dat Herfast "de monnik Herman, wiens leven berucht is om zijn vele fouten, uit uw samenleving en uw Het is mijn wens dat hij volgens een regel in een observant klooster leeft, of - als hij weigert dit te doen - dat hij vertrekt uit het koninkrijk van Engeland." Lanfrancs informant was een klerk van Baldwin, die misschien een wrok koesterde tegen Herfast. Ondanks de eis van Lanfranc om zijn uitzetting, bleef Herman bij Herfast. In 1071 ging Boudewijn naar Rome en verzekerde hij zich van pauselijke immuniteit voor de abdij van bisschoppelijke controle en van bekering tot bisschopszetel. Baldwin was een arts van Edward de Belijder en Willem de Veroveraar, en toen Herfast bijna zijn gezichtsvermogen verloor bij een paardrij-ongeluk, haalde Herman hem over om Baldwins medische hulp te zoeken en hun geschil te beëindigen, maar Herfast hernieuwde later zijn campagne en verloor uiteindelijk door een vonnis van het hof van de koning in 1081.

Herman had er later spijt van dat hij Herfast in het geschil had gesteund, en terugkijkend schreef hij:

Ik zal ook niet nalaten te vermelden - nu de schaamte van schaamte is weggevaagd - dat ik de bisschop in deze kwestie vaak heb gehoord; dat ik, toen hij de reeds genoemde koning [Willem de Veroveraar] over zee stuurde om zijn zetel in de abdij te vestigen, de brieven opstelde en de brieven opschreef die waren opgesteld. Ik heb ook de reacties gelezen die hij kreeg.

Herman bleef bij Herfast tot zijn dood in 1084, maar het is niet duidelijk of hij de volgende bisschop, William de Beaufeu, diende en tegen 1092 was hij monnik in de abdij van Bury St. Edmunds. Hij bekleedde daar hogere functies, waarschijnlijk voorzanger, en misschien vanaf ongeveer 1095 de positie van prior of subprior. De belangrijkste relikwieën van de abdij waren de met bloed bevlekte onderkleding van de heilige waarnaar het vernoemd is, Edmund de Martelaar, en Herman was een enthousiaste prediker die ervan hield de relikwieën aan het gewone volk te tonen. Volgens een verslag van een hem vijandige schrijver werd zijn respectloze behandeling van de onderkleding bij één gelegenheid, door ze uit hun doos te halen en mensen toe te staan ​​ze te kussen voor twee pence, kort daarna bestraft met zijn dood. Hij stierf waarschijnlijk in juni 1097 of 1098.

Wonderen van St. Edmund

Het begin van een kopie van de Wonderen van St. Edmund gemaakt c. 1100 (British Library, MS Cotton Tiberius B. ii, f. 20r)

De Anglo-Saxon Chronicle vermeldt de nederlaag van het koninkrijk East Anglia en de moord op koning Edmund (de martelaar) door een Vikingleger in 869, maar bijna niets overleeft informatie over zijn leven en heerschappij, afgezien van enkele munten op zijn naam. Tussen ongeveer 890 en 910 gaven de Deense heersers van East Anglia, die zich onlangs tot het christendom hadden bekeerd, een muntstuk uit ter herdenking van Edmund als een heilige, en in het begin van de tiende eeuw werden zijn overblijfselen vertaald naar wat de Bury St Edmunds Abbey zou worden. De eerste bekende hagiografie van Edmund was Abbo van Fleury 's Life of St Edmund in de late tiende eeuw en de tweede was door Herman. Edmund was een patroonheilige van het Engelse volk en koningen, en een populaire heilige in de middeleeuwen .

De historische betekenis van Herman voor historici ligt in de Wonderen van St. Edmund, zijn hagiografie van koning Edmund. Zijn uiteindelijke doel in dit werk was, volgens Licence, "om het geloof in de kracht van God en St. Edmund te valideren", maar het was ook een historisch werk, waarbij hij de Angelsaksische kroniek gebruikte om een ​​basisstructuur te bieden en niet alleen Edmunds wonderen maar ook de geschiedenis van de abdij en goede daden van koningen en bisschoppen. The Miracles was bedoeld voor een erudiet publiek met een gevorderde kennis van het Latijn. Net als andere schrijvers van zijn tijd verzamelde hij zeldzame woorden, maar zijn vocabulaire was uniek. Licentie merkt op dat hij "een ingewikkelde stijl en recherché-vocabulaire gebruikte, waaronder grieksmen, archaïsmen en neologismen ... Herman's voorliefde voor vreemde volkstaal spreekwoorden, donkere humor en komisch paradoxale metaforen zoals 'het anker van ongeloof', 'de knoop van slapheid' ', 'de last van luiheid' en 'vertrouwen op onrecht' is duidelijk in zijn werk." Zijn stijl was "maniëristisch", in de zin van "die neiging of benadering waarin de auteur dingen 'niet normaal, maar abnormaal' zegt, om het publiek te verrassen, verbazen en verblinden". Zijn schrijven werd beïnvloed door christelijke en klassieke bronnen en hij kon een lokale tekst vertalen in nauwkeurig en poëtisch Latijn: Licence merkt op dat "zijn innerlijke Ciceroniaan in vrede was met zijn innerlijke christen". De wonderen samenvattend, zegt Licentie:

Hermans werk was uitzonderlijk voor zijn tijd in zijn historische visie en breedte. Het product van een schrijver die geschoold was in een abdij met een ongewoon sterke interesse in historisch schrijven, het was niet zomaar een verzameling Leven of wonderen van een heilige ... Evenmin was de horizon beperkt zoals die van lokale institutionele geschiedenissen ... Hoewel dichter bij hun genre van compositie, Hermans stuk ontwikkelde zich tot iets groters. De katalysator in dit experiment was zijn verlangen om St. Edmund opnieuw te interpreteren als de plaatsvervanger van God die geïnteresseerd was in Engelse aangelegenheden ... Hermans prestatie was om een ​​naadloos verhaal van de Engelse geschiedenis te creëren zonder annalistische ingangen, een prestatie die noch Byrhtferth van Ramsey bij het begin van de elfde eeuw, noch John van Worcester vroeg in de twaalfde ondernam. Bede had het voor elkaar gekregen, en dat zou Willem van Malmesbury ook doen op een veel indrukwekkendere schaal in de jaren 1120.

Het begin van een verkorte kopie van de Wonderen van St. Edmund gemaakt c. 1100 (Bibliothèque nationale de France, MS Latin 2621, f. 84r)

Herman heeft misschien de eerste helft geschreven, die de periode tot aan de verovering beslaat, rond 1070, maar het is waarschijnlijker dat het hele werk werd geschreven tijdens het bewind van koning Willem II (1087-1100). Hermans originele tekst in eigen hand is niet bewaard gebleven, maar een kortere versie maakt deel uit van een boek dat de officiële biografie van de patroonheilige van de abdij behandelt. Zoals Herman duidelijk bedoeld heeft, is het boek samengesteld uit Abbo's Life gevolgd door de Wonderen . Het is een luxeproduct van rond 1100. Deze versie heeft enkele spaties en het laatste wonder stopt midden in een zin, wat aangeeft dat het kopiëren abrupt stopte. Een manuscript uit 1377 bevat zeven wonderen die door de schrijver aan Herman zijn toegewezen en die niet in de Wonderen staan, en het zijn waarschijnlijk de verhalen die bedoeld waren voor de lege ruimtes. Er zijn twee exemplaren bewaard gebleven van een versie die kort na Hermans dood werd geproduceerd en die de historische secties weglaat en alleen de wonderen bevat.

Een andere herziene versie van de Wonderen (hierboven afgebeeld) werd rond 1100 geschreven en is bewaard gebleven in een manuscript dat dateert uit de jaren 1120 of 1130. Het wordt door Licentie toegeschreven aan de hagiograaf en muzikant Goscelin, die niet is opgenomen na 1106. Herbert de Losinga, die bisschop van East Anglia was van 1091 tot 1119, hernieuwde de campagne van Herfast om St. Edmunds onder bisschoppelijke controle te brengen, tegen de oppositie van Boudewijn. en zijn aanhangers, waaronder Herman. Het geschil ging door na de dood van Baldwin en Herman in de late jaren 1090, maar net als Herfast was Herbert uiteindelijk niet succesvol. Baldwins dood werd gevolgd door een strijd over de benoeming van een nieuwe abt. Goscelins tekst valt de vijanden van Herbert aan, waaronder Herman, en benadrukt de rol van bisschoppen in de geschiedenis van Bury. De versie is waarschijnlijk in opdracht van Herbert gemaakt.

Herbert had het bisdom East Anglia voor zichzelf gekocht, en de abdij van New Minster, Winchester, voor zijn vader, van Willem II, en de vader en zoon werden aangevallen in een anonieme satire in vijftig hexameters, On the Heresy Simony . Licentie stelt dat Herman, die Herbert vergeleek met Satan in the Miracles, de auteur was van de satire.

De drie versies van de Wonderen, samen met de zeven extra wonderen en On the Heresy Simony, zijn gedrukt en vertaald door Licence.

Controverse over auteurschap

De historicus Antonia Gransden beschreef de schrijver van de Wonderen als "een gewetensvolle historicus, hoogopgeleid en een begaafd Latinist", maar ze stelde Hermans auteurschap in 1995 in een tijdschriftartikel en haar Oxford Dictionary of National Biography - artikel over Herman in 2004 ter discussie. verklaarde dat de vroegste toekenning van auteurschap aan Herman is door Henry de Kirkestede in ongeveer 1370, en dat er geen verslag is van een aartsdiaken genaamd Herman in de archieven van de kathedraal van Norwich, noch kan de hagiograaf worden geïdentificeerd als een monnik in de abdij van St. Edmunds. Ze dacht dat de auteur waarschijnlijk een door Goscelin geprezen hagiograaf was, Bertrann genaamd, en de Kirkestede heeft Bertrann misschien verkeerd gelezen voor Hermann (haar spelling). De argumenten van Gransden worden verworpen door Licence, die erop wt dat de auteur van de Wonderen zijn naam bevestigde door een monnik genaamd Herman van Binham als zijn naamgenoot te beschrijven.

Opmerkingen:

Referenties

Bibliografie

 • Boer, David (2011). The Oxford Dictionary of Saints (5e herziene ed.). Oxford, VK: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-959660-7.
 • Gransden, Antonia (1995). "De samenstelling en het auteurschap van De Miraculis Sancti Edmundi : Toegeschreven aan Hermann de aartsdiaken". The Journal of Middeleeuws Latijn . 5 : 1-52. doi : 10.1484/J.JML.2.304037 . ISSN -0778-9750 .
 • Gransden, Antonia (2004). "Hermann (fl. 1070-1100)" . Oxford Dictionary of National Biography . Oxford Universiteit krant. doi : 10.1093/ref:odnb/13083 . ISBN 978-0-19-861412-8. Gearchiveerd van het origineel op 1 mei 2022 . Ontvangen op 28 april 2022 . (abonnement of lidmaatschap van de openbare bibliotheek in het VK vereist)
 • Harper Bill, Christopher (2004). "Losinga, Herbert de (d. 1119)" . Oxford Dictionary of National Biography . Oxford Universiteit krant. doi : 10.1093/ref:odnb/17025 . ISBN 978-0-19-861412-8. (abonnement of lidmaatschap van de openbare bibliotheek in het VK vereist)
 • Hunt, Willem (1891). "Hermann (fl. 1070)" . Woordenboek van Nationale Biografie . Vol. 26. Oxford, VK: Oxford University Press. p. 249. OCLC 13955143 .
 • Licentie, Tom (juni 2009). "Geschiedenis en hagiografie in de late elfde eeuw: het leven en werk van Herman de aartsdiaken, monnik van Bury St Edmunds". Engels historisch overzicht . 124 (508): 516-544. doi : 10.1093/ehr/cep145 . ISSN 0013-8266 .
 • Licentie, Tom, ed. (2014). Herman de aartsdiaken en Goscelin van Saint-Bertin: Wonderen van St Edmund (in het Latijn en Engels). Oxford, VK: Clarendon Press. ISBN 978-0-19-968919-4.
 • "Het leven en de wonderen van St. Edmund" . New York: The Morgan Library & Museum. 22 april 2016. MS M.736 fol. 21v. Gearchiveerd van het origineel op 11 december 2021 . Ontvangen 1 mei 2022 .
 • Mostert, Marco (2014). "Edmund, St, koning van East Anglia". In Lapidge, Michael; Blair, John; Keynes, Simon; Scragg, Donald (red.). De Wiley Blackwell Encyclopedia of Angelsaksisch Engeland (2e ed.). Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell. blz. 165-166. ISBN 978-0-470-65632-7.
 • Williams, Ann (2004). "Eadred [Edred] (d. 955)" . Oxford Dictionary of National Biography . Oxford Universiteit krant. doi : 10.1093/ref:odnb/8510 . ISBN 978-0-19-861412-8. Gearchiveerd van het origineel op 8 september 2021 . Ontvangen 8 september 2021 . (abonnement of lidmaatschap van de openbare bibliotheek in het VK vereist)
 • Winterbottom, Michael, ed. (1972). "Abbo: Het leven van St. Edmund". Drie levens van Engelse heiligen (in het Latijn). Toronto, Canada: Pauselijk Instituut voor Middeleeuwse Studies voor het Centrum voor Middeleeuwse Studies. blz. 65-89. ISBN 978-0-88844-450-9.